Абонемент художественной литературы и искусства приглашает вас на просмотр выставки «Новые книги на АХЛ».

Сложно предположить, насколько чтение книг окажется полезным для каждого из вас, здесь всё индивидуально, и в большей степени зависит от того, что вы читаете, и как вы это читаете. В любом случае, оно никогда не проходит даром, и оставляет свой отпечаток в вашем уме, главное научиться выбирать для чтения хорошие книги, какие именно – решать вам.

"Мир знаний открывает книга"

Чем больше вы читаете, тем больше узнаёте. Чем больше узнаёте, тем больше мест становится открытыми для вас.

Доктор Сьюз

63.3(4Беи-4Гро)-7
К906

Культура Гродзеншчыны [Текст] : Факты. Падзеі. Асобы / [аўт. ідэі А. Л. Вярсоцкі ; уклад. Л. В. Мальцава]. - Мінск : Звязда, 2014. - 245 с. : іл.

Багата ілюстраванае выданне «Культура Гродзеншчыны: Факты. Падзеі. Асобы» апавядае пра гістарычную, культурную і духоўную спадчыну гэтай самабытнай і прыгожай старонкі нашага краю. Для шырокага кола чытачоў. 

63.3(4Беи)
Г394

Герои Беларуси [Текст] : [очерки / сост. И. Н. Осинский]. - Минск : Мастацкая літаратура, 2013. - 253, [2] с. : цв. ил., портр., факс

В сборнике очерков известных белорусских писателей и журналистов представлены литературные портреты Героев Беларуси.

Рекомендуется для школьников и студентов; для всех тех, кто интересуется историей родной страны.

63.3(4Беи)622, 5
Г672

Горбачевский, Илья Иванович.

Лидская партизанская зона [Текст] : [воспоминания бывшего партизана и подпольщика] / И. И. Горбачевский. - Гродно : Гродненская типография, 2013. - 178, [1] с. : фот.

Воспоминания бывшего партизана и подпольщика города Лиды о боевой и политической деятельности патриотов на оккупированной немецко-фашистскими войсками территории ныне Гродненской области. Описывается много интересных боевых эпизодов, в том числе уникальный побег 16-летнего паренька из-под расстрела.

Книга является своеобразным документом, который убедительно развенчивает потуги различного рода фальсификаторов событий минувшей войны, дает реальную картину партизанского движения в Беларуси.

Для массового читателя.

Предыдущее издание вышло в свет в 2005 году. 

84(4Беи)
Л64

Літаратура другой паловы XIX стагоддзя [Текст] : у 2 ч. - Мінск : Мастацкая літаратура.
Ч. 2 / навук. рэд. С. А. Гаранін ; [уклад. Л. Г. Кісялёвай, Н. М. Сенкевіч ; камент. Л. Г. Кісялёвай] . - 2013. - 806, [1] с. - (Залатая калекцыя беларускай літаратуры / Ін-т мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы Нац. акад. навук Беларусі ; рэдкал.: У. В. Гніламёдаў ; [і інш.] ; т. 5).

У пятым томе — працяг знаёмства з беларускай літаратурай другой паловы XIX ст. У кнізе змешчаны як напісаныя па-беларуску, так і перакладныя творы айчыннай літаратуры гэтага перыяду. Побач з хрэстаматыйнымі публікуюцца і малавядомыя тэксты, у тым ліку і тыя, з якімі чытачы пазнаёмяцца ўпершыню. Некаторыя творы падаюцца ў больш дакладных і поўных рэдакцыях.

Зборнік адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай Беларусі.

63.3(4Беи)
Л84

Лукашевич, Гавриил Корнеевич.

Пока мы живы ... [Текст] : мемуары / Г. К. Лукашевич, Т. Г. Цыркунова. - Минск : Мон литера, 2010. - 544 с., [8]л. ил.

Книга представляет собой собрание отдельных глав, каждая из которых может рассматриваться как законченный рассказ. В главах отражены события, произошедшие во время первой мировой войны, польско-германской войны, а также предшествующие началу Великой Отечественной войны. Большинство глав посвящено партизанской жизни на территории оккупированных западных областей Белоруссии. В них содержатся подлинные воспоминания и свидетельства многих людей, которые были живыми участниками событий, произошедших в прошлом веке. Многим событиям, произошедшим в период Великой Отечественной войны, дана собственная оценка, проведен анализ поступков разных людей, представлена личная трактовка поступков односельчан в условиях кровопролитной войны.

Отдельные главы посвящены истории рода авторов, истории Полесья, приведены интересные случаи из жизни, описаны некоторые старинные полесские обычаи и традиции.

Книга пронизана любовью к родной деревне, к землякам, к белорусской земле, к чудесному полесскому краю.

84(4Беи)
З-41

Чарнобыльскія пантэоны: сны і явы [Текст] / Эдуард Збароўскі . - Мінск : Чатыры чвэрці, 2012. - 238, [1] с., [6] л. іл.

Кніга абгрунтоўвае перакананне аўтара ў тым, што катастрофа на ЧАЭС - сведчанне сацыяльна-гуманітарных наступстваў эры тэхнакратычнай цывілізацыі, якая дэманструе гістарычную памылку ў кірунку прагрэсу. Замест працы над асабістай маральна-духоўнай дасканаласцю чалавек стварае бездухоўнае акаляючае асяроддзе, дзеля спажывання асалоды, утаймавання жывёльных патрэб цела, што ва ўмовах амаральнага прагматызму нясе пагрозу разбурэння асобе, сям'і, грамадству. Каб зацугляць звышэнергію, патрэбен звышчалавек у маральным вымярэнні.

Выданне разлічана на шырокае кола чытачоў як суцяшэнне для перасяленцаў, сродак адаптацыі да новых месцаў, навука захавання памяці продкаў пантэонамі пакінутых вёсак і пагостаў, вопыт духоўнага прыродазнаўчага, патрыятычнага выхавання моладзі, напамін аб неабходнасці лічыцца з законамі прыроды, Творцы сусвету.

Скачать PDF-версию выставки

1 | 2 | 3

Вернуться на список тематических выставок

Контакты

Консультации

Онлайн-запись

Продление срока пользования литературой онлайн

Навигатор по разделам сайта в помощь дистанционному образованию

Полнотекстовая БД внутривузовских изданий

Видеоинструкция

Основы информационной культуры пользователей

В помощь научной деятельности

Виртуальный музей

Виртуальные выставки

 • Ресурсы по подписке

  Большая медицинская библиотека

  Сетевая электронная библиотека

  Тестовые доступы

  Наши опросы

  С юмором о библиотеках

  Виджет сайта библиотеки ГрГМУ

  Ближайшие даты

  Календарь медицинских праздников и событий

  Ошибка в тексте?