Архив виртуальной выставки
за февраль 2017 г.

61:378.4](091)
S58

Siemienowicz, Zbigniew.

Wilenska Medyko-Chirurgiczna Akademia [Текст] : dzieje i ludzie / Zbigniew Siemienowicz. - Vilnius : [s. n.], 2008. - 131 s. - Bibliografia: s. 127-131. - ISBN 978-9986-794-44-8

O krуtkim, bo istniej№cym tylko dziesiкж lat, istnieniu Wileсskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, wspomina siк niezasіuїenie maіo, niewspуіmiernie rzadko do znaczenia, jakie odegraіa sіynna uczelnia, jej wybitni profesorowie i wychowankowie. Nie tylko њwietne osi№gniкcia medyczne, ale takїe duch patriotyzmu i miіoњci do zniewolonej Ojczyzny, wyrуїniaі tк akademiк. Dotychczas, o dziejach akademii ukazywaіy siк nieliczne informacje w skrуtach, ale nie byіo jednolitego opracowania, ogarniaj№cego caіoksztaіt jej dziaіalnoњci, uwzglкdniaj№c najrozmaitsze dziedziny їycia akademii, jak naukowe, tak i spoіeczno-polityczne, prawie nie byіo wiadomoњci o charakterach i nastrojach, panuj№cych wуwczas w Wilnie i w samej akademii. Miaіem zamiar wykreowaж, w miarк moїliwoњci, bardziej zcalony obraz їycia akademii, dopeіniaj№c dotychczas znane nagminnie fakty, nowymi, nieznanymi dot№d, odrobinka po odrobince, skrzкtnie zbieraj№c informacje ze џrуdeі archiwalnych, jak rуwnieї wykorzystuj№c rzadkie wydruki i rкkopisy. Dzieje Wileсskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, szlachetna postawa jej studentуw i wiкkszoњci wykіadowcуw w najtrudniejszych chwilach dziejowego wyprуbowania, zamiіowanie do mowy ojczystej, troska o losy narodu, to wszystko ma uzasadnienie i peіne prawo staж sie wzorcem nie tylko dla Polakуw Kresowych, ale takїe dla kaїdego Polaka, jak rуwnieї Litwina i kaїdego, kto ciekawi siк dziejami medycyny oraz historii naszych narodуw.

26.89(4Пол)
P80

Polska w Europie: wczoraj i dzis: wojewodztwo Dolnoslaskie [Текст] : 10 lat w Unii Europejskiej, 25 lat przemian = Poland in Europe: yesterday and today: Dolnoslaskie Voivodeship : 10 years in the European Union, 25 years of change. - Polska : Unitex, 2016. - 223 s. : il. - Неполное заглавие : Polska w Europie: wczoraj i dzis. - ISBN 978-83-7296-442-7

616.9(075.8)=111
И74

Инфекционные болезни [Текст] = Infectious diseases : учеб.-метод. пособие [на англ. яз.] / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. инфекционных болезней ; [И. А. Карпов и др.]. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2017. - 187 с. : табл. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-985-567-638-7

Описываются особенности этиологии и эпидемиологии, классификация, патогенез, диагностика, лечение и профилактика наиболее актуальных инфекционных заболеваний. Первое издание вышло в 2015 году.

Предназначено для студентов 4-6-го курсов медицинского факультета иностранных учащихся, обучающихся на английском языке.

61:378](09)(477)
W80

Wojtkiewicz-Rok, Wanda.

Lata chwaly i dni grozy. Studia nad dziejami Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie [Текст] / Wanda Wojtkiewicz-Rok. - Wroclaw : Uniwersitet Medyczny ; Torun : Adam Marszalek, 2012. - 315 s. : il. - Библиогр.: с. 273-304. - Именной. указ.: с. 305-315. - ISBN 978-83-7780-472-8

Скачать PDF-версию выставки

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Вернуться на список выставок

Контакты

Услуги Онлайн

Полнотекстовая БД внутривузовских изданий

Электронные полки студента

Большая медицинская библиотека

Сетевая электронная библиотека

Ресурсы по подписке

Тестовые доступы

В помощь научной деятельности

В помощь образовательному процессу

Виртуальные выставки

 • Виртуальный музей

  Навигатор по разделам сайта в помощь дистанционному образованию

  Видеоинструкция

  Основы информационной культуры пользователей

  Наши опросы

  С юмором о библиотеках

  Виджет сайта библиотеки ГрГМУ

  Календарь медицинских праздников и событий

  Ошибка в тексте?